Aplicatia se incarca

NOTĂ DE INFORMARE A PERSOANEI VIZATE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CĂTRE  S.C. SPORT MALL ARENA S.R.L.

 

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și asupra drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

1.   Datele de identificare și de contact ale operatorului.

S.C. SPORT MALL ARENA S.R.L. cu sediul de corespondență în București, sector 2, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Terasa Nivel 2B, având CUI RO46275255, Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/10958/2022, denumit în continuare ”Operatorul”.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, de o manieră  responsabilă și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele primite de la terți sau date pe care dvs. ni le furnizați cu ocazia vizitelor la sediile noastre sau prin vizitarea website-ului nostru WWW.SPORTMALLARENA.RO, pe parcursul desfășurării activității economice, a derulării relației contractuale și de afaceri, a abonării, a plății serviciilor prestate sau a unor evenimente desfășurate la sediul nostru.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Operator cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate de Operator în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează de Operator pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5. S.C. SPORT MALL ARENA S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

 

2.   Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin email la gdpr@sportmallarena.ro sau prin poștă la adresa mai sus menționată.

 

3.   Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională (Legea 190/2018) și europeană (Regulamentul UE 679/2016) în vigoare, s.c. SPORT MALL ARENA s.r.l. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

S.C. SPORT MALL ARENA s.r.l. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în scopul desfășurării activităților economice specifice, pentru derularea următoarelor activități:

-relații publice

-organizare/derulare evenimente

-îndeplinirea atribuțiilor legale contabile și juridice

-încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii

-informarea prin intermediul mijloacelor de comunicare și a platformelor sociale de comunicare.

 

În cazul în care s.c. SPORT MALL ARENA s.r.l. intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, înainte de această prelucrare ulterioară, vom comunica persoanei vizate informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.

 

4.   Temeiul juridic al prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri legale:

(1) în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor de comunicare;

(2) pentru executarea unui contract încheiat cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;

(3) în baza unei obligații legale aflate în sarcina Operatorului (ținerea evidențelor contabile, raportările legale către autorități etc.);

(4) în baza interesului legitim al Operatorului (îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității, prevenirea și investigarea fraudelor, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor Operatorului, asigurarea unui nivel ridicat de securitate în sediile noastre etc.)

 

În condițiile în care furnizarea de date cu caracter personal de către persoana vizată reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, nerespectarea acestei obligații duce la imposibilitatea desfășurării activităților economice în relația cu dvs. precum și a celor conexe.

 

5.   Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a s.c. SPORT MALL ARENA s.r.l. este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri:

-nume, prenume, numele și prenumele reprezentanților legali, CNP, date de plată și bancare, detalii de contact, număr de telefon, adresă de email, adresa de domiciliu, serie și număr CI, vârsta, fotografii, semnătura.

-date rezultate ca urmare a abonării/înregistrării pe site-ul nostru, www.sportarenamall.ro, date precum nume, prenume, email, telefon fără a colecta însă CNP din aplicație, respectând principiul reducerii la minimum a datelor.

Prelucrarea efectuată de Operator nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată și nu are ca scop crearea de profiluri.

 

6.   Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de furnizor al S.C. SPORT MALL ARENA S.R.L. Acolo unde este necesar, vom contracta alte companii sau persoane fizice care să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri, furnizori sau clienți. De asemenea datele furnizate vor fi transmise instituțiilor statului conform legislației în vigoare pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

 

7.   Perioada de stocare

Termenul de stocare este stabilit conform legii sau prin decizii interne. Datele dvs. personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților economice conform legislației în vigoare.

 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

-Dreptul să primiți informații.

Aveți dreptul să primiți informații din partea operatorului cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

-Dreptul de acces la date.

Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

-Dreptul la rectificarea datelor.

Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem.

-Dreptul la ştergerea datelor.

Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem.

-Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor.

Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem.

-Dreptul la opoziție.

Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru inclusiv în scopul marketingului direct.

-Dreptul la portabilitatea datelor.

Aveţi dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le deținem, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract.

-Dreptul la retragerea consimţământului.

În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragerea acestuia.

-Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate inclusiv crearea de profiluri.

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

-Dreptul de a fi notificat cu privire la incidente de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor cu caracter personal ale persoanei vizate.

-Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi.

-Dreptul de a introduce o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator.

 

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea de mai sus (Datele noastre de contact).

 

S.C. SPORT MALL ARENA S.R.L. se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, Operatorul se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător datele cu caracter personal care au fost colectate direct la sediul nostrum sau prin intermediul website-ului www.sportmallarena.ro.

S.C. SPORT MALL ARENA S.R.L. colectează numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-lui nostru sau direct la sediul nostru și care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile Operatorului.

 

Semnificația termenilor utilizați conform Regulamentului (UE) 679/2016

In înțelesul prezentei Note de Informare, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

"Date cu caracter personal", ”Operator”, "Persoană vizată", "Prelucrare" ”Persoană împuternicită de operator” – au sensul atribuit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3. "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4. "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

Dispoziții finale

Conţinutul acestei note de informare este informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.

 

Prezenta Notă de informare poate fi actualizată pe baza dinamicii activității economice, a îmbunătățirii comunicării și a respectării legislației în vigoare și face parte integrantă din Politica de conformare a Operatorului la normele Regulamentului (UE) 679/2016.

 

Vă rugăm să vă informați periodic despre conținutul Notei de informare asigurându-vă că o vom adapta de îndată ce modificările în prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi, fac necesar acest lucru.

 

2 locatii disponibile

 

Beneficiezi de terenuri de calitate cu pardoseli care protejeaza articulatiile jucatorilor si ofera confort in manipulrea mingiei de joc.

 

Ai acces facil atat cu mijloace de transport in comun cat si cu masina, parcare asigurata non-stop.

 

Terasa pentru racorirea de dupa antrenament, vestiare si tot ce ai nevoie sa te simti bine.

 

Urmariti evenimentele de streetball sau minifotbal de la SportMallArena sa va puteti inscrie din timp la turneele si camp-urile organizate de noi !

Unde ne gasesti

1. Mega Mall Outdoor

Situat in MegaMall Bucuresti, Bdul. Pierre de Coubertin nr. 3-5, este usor de accesat cu mijloace de transport in comun. Baschet oficial fullcourt 5x5, halfcourt 3x3, fotbal 4+1 si tenis cu piciorul. Parcare cu acces non-stop, nocturna, vestiare si terasa-bar cu 200 de locuri. Periodic se organizeaza competitii de amatori. Cereti detalii telefonic.

2. Promenada mall

Situat in București Mall Promenada, Calea Floreasca nr. 246B, usor de accesat din zona de birouri Pipera-Baneasa. Dispune de 3 terenuri de streetball halfcourt, parcare non-stop, terasa si foodcourt. Posibilitati de inchiriere incepand cu 30 de minute.

3.In curand in alte malluri din tara

Conceptul de " Sport la Mall " este un proiect nou ce doreste sa promoveze activitatea sportiva de masa in locatii accesibile, asa cum sunt mall -urile. Beneficiati de facilitati moderne, parcare, vestiare, nocturna, terasa si acces la oferta comerciala a zonei.

Suna Rezerva acum